พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากจเรตำรวจแห่งชา ติและ สำนักงานจเรตำรวจเกี่ยวกับการลักลอบเปิดบ่อนการ พนัน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จนเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอ บเปิด บ่อนการพนัน หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไ ม่ อย่างไร ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี ้


ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมานาน ไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลยในการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามอบายมุข เป็นเหตุให้ประชาชนติดเชื้อโรค โควิด-19 จากบ่อนการพนันในพื้นที่ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทุกมิติ ขัดต่อคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในก ารป้อ งกันและปราบปรามอบายมุข เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฎแน่ชัดถึงปลายเดือนธั นวาคม 2563 บริเวณบ่อนสนามชนไก่ หมู่บ้านหนองสีงา หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี, บ่อนเนินสูง ตำบลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบรี และบริเวณอู่ทำสีรถยนต์ หมู่ 2 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดย พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ปรากฏข้อมูลว่ามีบ่อนการพนันหลายแห่งในเขตพื ้นที่ รับผิดชอบ